Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI DENI CLER VINTAGE  

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 81A, 04-907 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 01251364100000 („Administrator” lub „my”).   Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.   Terminy użyte w Polityce mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszej Polityce.   Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).   Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.   W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem rodo@denicler.eu  

 

§ 1. Definicje  

 

1.         Administrator - oznacza DCG Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (04-907), przy ul. Bystrzyckiej 81A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 012513641, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.

2.       Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.       Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.       Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.       Powiadomienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.

6.       Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): https://vintage.denicler.eu .

7.       Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

8.       Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

 

§ 2. Inspektor ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Maciej Strycharz. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych kontakt z inspektorem jest możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@denicler.eu.  

 

§ 3. Osoby, których dane dotyczą   Klienci  

 

 

Dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.   Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe. Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w § 7.   Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie usług. Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do uzupełnienia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.   Użytkownicy posiadający konto w Serwisie   Dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której przedmiotem jest prowadzenie konta w Serwisie. W określonych przypadkach będziemy przetwarzać dane na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.   Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.   Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.   W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajduję się w § 7.   Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie usług. Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.   Strony umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami (C2C)   Dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikom publikowania ofert, zawierania transakcji z innymi Użytkownikami za pośrednictwem naszego Serwisu, a także umożliwienie Użytkownikom komunikowania się ze sobą za pośrednictwem Serwisu. W określonych przypadkach dane osobowe przetwarzamy na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe. Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w § 7.   Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie usług. Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do uzupełnienia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.   Subskrybenci newsletterów   Dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na przekazywaniu informacji handlowych drogą mailową lub telefoniczną, w tym z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W określonych przypadkach dane mogą być także przetwarzane na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.   Kategorie przetwarzanych danych osobowych będą obejmować adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie dodatkowo imię i/lub nazwisko).   Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w § 7.   Osoby odwiedzające stronę internetową lub korzystające z jej usług   Dane osobowe są przetwarzane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, tworzenie statystyk w celu udoskonalania usług strony internetowej oraz dostosowywanie strony i usług do preferencji Użytkowników.   Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, IP, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.   Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania.   W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdują się w § 7.   Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie preferencji Użytkowników – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki cookie (więcej informacji na ten temat znajdują się w §§ 9-11).   Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane, czyli nigdy nie będą podejmowane bez udziału człowieka.   Dane dotyczące wykorzystywania strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania usług strony, metod komunikacji oraz jej funkcjonalności, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.  

 

§ 4. Pozostałe cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych  

 

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane będziemy przetwarzać:   ·         przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego; ·         przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).   Jeżeli przetwarzamy dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), robimy to na potrzeby:   ·         ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje również sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi (ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, zaś w przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi wynosi on trzy lata; koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego); ·         promocji naszych produktów usług; ·         tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w tym na użytek prowadzenia analiz rynkowych pod kątem marketingowym i sprzedażowym; ·         archiwizacji; ·         optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej; ·         zapewnienia jakości świadczonych przez nas usług; w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną i obsługi użytkowników, klientów.     Wskazane powyżej interesy są zgodne z prawem i normami etycznymi. Przetwarzanie Twoich danych w określonym przez nas zakresie jest niezbędne do osiągnięcia związanych z nimi celów i nie prowadzi przy tym do ograniczenia Twojej prywatności, nie utrudnia Ci wykonywania przez Ciebie Twoich praw, nie prowadzi do utraty przez Ciebie kontroli nad Twoimi danymi i nie grozi powstaniem strat moralnych lub finansowych po Twojej stronie.  

 

§ 5. Odbiorcy danych osobowych  

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być oddzielni administratorzy danych osobowych lub podmioty przetwarzające. Jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, których istotą jest przetwarzanie danych osobowych, to odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji, w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.   Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać również tzw. strony trzecie. Zgodnie z definicją przedstawioną w RODO stroną trzecią nie jest osoba, której dane dotyczą, administrator lub podmiot przetwarzający, ani przedstawiciel administratora lub podmiotu przetwarzającego. Będą to głównie organy publiczne, które w świetle RODO nie są uznawane za odbiorców, ale mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.   Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących nas w określone rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie naszą organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.  

 

§ 6. Pozostałe cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych  

 

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony.   Jeżeli jednak zaistniałaby koniczność przekazania danych poza EOG, to dokonalibyśmy tej operacji:   ·         na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub ·         z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO) lub ·         zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO) lub ·         po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).  

 

§ 7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

  W dowolnym momencie można zażądać realizacji określonych uprawnień, które przysługują na mocy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej opisujemy poszczególne prawa, okoliczności, w których mogą zostać zastosowane oraz opisujemy sposób ich realizacji.   Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)   Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to w każdej chwili można zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.   Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)   Można otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.   Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)   Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Można żądać poprawienia lub usunięcia danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.   Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)   Na żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:   ·         cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane; ·         jedyną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych; ·         jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia; ·         w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych; ·         dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.   „Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.   Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)   Jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą ma wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania.   Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)   Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.   Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)   Osoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.   Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji należy wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.   Nie można wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:   ·         przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); ·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ·         przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).   Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli takie decyzje miałaby wywoływać wobec niej skutki prawne bądź w podobny sposób istotnie na nią wpływać.   Zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie jest jednak dopuszczalne, jeżeli:   ·         jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; ·         jest to dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; ·         opiera się na wyraźnej (niedomniemanej) zgodzie.   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)   Jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych jej prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:   ·         drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; ·         drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj; ·         drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.   Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych. W celu skorzystania z należnych praw należy przesłać odpowiednią prośbę korzystając z naszych danych kontaktowych wskazanych w Polityce.  

 

§ 8. Źródła danych osobowych  

 

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które Użytkownik przekazał nam osobiście. W niektórych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji uzyskanych od Użytkownika oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio, to informujemy, że:   ·         dane mogły zostać uzyskane od innej osoby lub podmiotu; ·         dane mogły zostać uzyskane z innych, ogólnodostępnych źródeł informacji.  

 

§ 9. Rodzaje wykorzystywanych Cookies  

 

1.         Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.       Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a)     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; b)     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.       Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.  

 

§ 10. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies  

 

1.         Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)     konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b)     analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)     świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2.       Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a)     analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
b)     świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.

 

§ 11. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies  

 

1.         Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.       Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień wykorzystywania plików cookie w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej dostępne są poniżej: ·         ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome; ·         ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox; ·         ustawienia plików cookie w przeglądarce Opera; ·         ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari.

3.       Ustawienia przeglądarki umożliwiają również usunięcie dotychczas zapisanych na Urządzeniu plików cookie. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny. Jeśli po usunięciu plików cookie wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z dostawcą właściwej przeglądarki internetowej.

4.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.  

 

§ 12. Newsletter  

 

1.         Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany adres e-mail, treści informacyjnych i marketingowych Usługodawcy poprzez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenia odpowiedniego pola z wyrażeniem zgody na otrzymywanie ww. treści.

2.       Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.       Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieokreślony, a Użytkownik może z niej w każdym czasie zrezygnować, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w zakładce „Konto Klienta” lub kontakt pod adresem e-mail rodo@denicler.eu  

 

§ 13. Plugin Facebooka  

 

1.         Nasz Serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka w naszym Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście nasz Serwis ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie nasz Serwis będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

2.       Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

3.       Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.  

 

§ 14. Powiadomienia Web Push  

 

1.         Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

2.       Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

3.       Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.  

 

§ 15. Zmiany w Polityce

 

1.         Zastrzegamy możliwość aktualizacji Polityki. Zmiany mogą wynikać z następujących przyczyn:
a)     ze względu na konieczność dostosowania postanowień Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
b)     na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Polityki);
c)     wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
d)     konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Polityki;
e)     zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Polityki.

2.       Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą udostępniane w Serwisie i wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

pixel