Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Platformy ofertowej „Deni Cler Pre-Owned”


Regulamin
Platformy ofertowej
„Deni Cler Pre-Owned”

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa on zasady korzystania z Platformy ofertowej, umieszczania na nim Ofert, sposobu kontaktowania się Odwiedzających, a także ogólnych zasad realizacji transakcji sprzedaży między Oferentką, a Kupującą, działającego pod adresem: www.vintage.denicler.eu, który prowadzony jest przez DCG. Regulamin określa także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Adres kontaktowy – adres e-mail e-sklep@denicler.eu służący do kontaktu z DCG.
2. DCG – podmiot organizujący Platformę ofertową, czyli: DCG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000285675, NIP 1130015696, Regon 012513641.
3. Formularz rejestracji – Usługa świadczona przez DCG w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Stronie, za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
4. Formularz „Sprzedaj ubranie” – Usługa świadczona przez DCG w postaci interaktywnego wzoru dokumentu niezbędnego do wypełnienia przez Oferentkę w celu umieszczenia na Platformie ofertowej Oferty.
5. Formularz zamówienia – Usługa świadczona przez DCG w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na Platformie ofertowej, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
6. Konto – Usługa świadczona przez DCG, zabezpieczona indywidualnym loginem oraz hasłem, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
7. Kupująca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zainteresowana jest zawarciem umowy sprzedaży Towaru z Oferentką i w tym celu nawiązuje z nią bezpośredni kontakt.
8. Newsletter – mail zawierający informacje handlowe o charakterze marketingowym i remarketingowym, wysyłany cyklicznie, po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w sklepie, przeglądania danego produktu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy, zgodnie z kalendarzem promocji. Mogą być to w szczególności, lecz niewyłącznie, informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach, bestsellerach kodach rabatowych, wiadomości powitalne po zakupie itp. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. W takim wypadku Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną elektroniczną czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.
9. Odwiedzający – oznacza każdą osobę fizyczną, która odwiedza Platformę ofertową, w tym także Oferentkę albo Kupującą.
10. Oferta – upubliczniona przez DCG na Platformie ofertowej oferta sprzedaży jednej sztuki Towaru Oferentki.
11. Oferentka – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zleca DCG odpłatne zamieszczenie na Platformie ofertowej oferty sprzedaży Towaru.
12. Platforma ofertowa – portal internetowy prowadzony w systemie informatycznym umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ofert sprzedaży Towaru, a także wymiany danych kontaktowych pomiędzy Oferentkami, a potencjalnymi Kupującymi celem zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży Towaru poza Platformą ofertową, prowadzony pod domeną internetową „www.vintage.denicler.eu”.
13. Regulamin – niniejszy regulamin, który reguluje zasady funkcjonowania Platformy ofertowej, a także prawa i obowiązki osób z niej korzystających.
14. Towar – rzecz będąca własnością Oferentki marki „Deni Cler Milano” oferowana na Platformie ofertowej celem jej sprzedaży.
15. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną świadczona przez DCG, dostępna za pośrednictwem Platformy ofertowej taka jak: Formularz rejestracji, Formularz „Sprzedaj ubranie”, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter.
16. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez DCG na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Warunki korzystania z Portalu ofertowego

1. W celu przeglądania lub korzystania z funkcjonalności Platformy ofertowej niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego, smartfonu lub innego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego z zainstalowana przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu.
2. Kupującą może być tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupująca zobowiązana jest do korzystania z usług Platformy ofertowej osobiście lub za pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli.
3. Oferentką może być tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Oferentka zobowiązana jest do korzystania z usług Platformy ofertowej osobiście lub za pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli.
4. Kupująca oraz Oferentka muszą posiadać aktywny adres e-mail oraz numerem telefonu kontaktowego.
5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy ofertowej nie jest wymagana rejestracja (założenie konta na Platformie ofertowej).
6. Każdy Odwiedzając ma prawo do korzystania z usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy ofertowej, takich jak przeglądanie stron Platformy ofertowej, w tym podstron zawierających Oferty.

§ 3
Wymagania Towaru

1. Na Platformie ofertowej mogą być zamieszczane oferty sprzedaży wyłącznie ubrań marki „Deni Cler Milano”.
2. Towar musi być czysty, nieuszkodzony i niezniszczony.
3. Towary publikowane w ramach Ofert są ubraniami używanymi (pre-owned).
4. Towar musi być pełnowartościowy i nadawać się do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Towar musi być własnością Oferentki.

§ 4
Publikacja Ofert

1. W celu zamieszczenia Oferty na Portalu ofertowym, Oferentka zobowiązana jest wypełnić i przesłać do DCG interaktywny Formularz oraz uiścić stosowną opłatę. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Portalu ofertowego.
2. Oferentka jest wyłącznie odpowiedzialna za publikowane w Ofertach treści, a w szczególności Oferentka oświadcza, że prezentowane przez nią Oferty są rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, nie naruszają praw DCG, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
3. Udostępnianie danych osobowych (zwłaszcza teleadresowych) za pośrednictwem Platformy ofertowej odbywa się tylko za zgodą osób ich podających, jednakże odmowa może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość korzystania z istotnych funkcjonalności Platformy ofertowej.
4. Zamieszczanie Ofert jest odpłatne.
5. Opłata za zamieszczenie pojedynczej Oferty wynosi 50,00 (pięćdziesiąt) złotych brutto. DCG wystawia paragon albo fakturę i przesyła na adres e-mail Oferentki podany w Formularzu.
6. Opłatę, o której mowa w ust. 5 powyżej, wnosi się przy wykorzystaniu sposobu płatności wskazanego w Formularzu, tj. przelew tradycyjny
7. W Formularzu należy podać wszystkie wymagane dane, opis Oferty, który Oferentka pragnie umieścić w Ofercie oraz do sześciu fotografii przedstawiających Towar, przy czym przynajmniej jedna fotografia musi przedstawiać w sposób widoczny i czytelny metkę Towaru.
8. DCG przysługuje prawo do oceny treści opisu Oferty oraz publikowanych fotografii.
9. Opis Oferty oraz fotografie Towaru muszą spełniać następujące warunki:
• zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
• zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, czy wyznanie;
• zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;
• zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim;
• zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;
• zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;
• zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
• zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
• zabronione jest zamieszczenie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do DCG;
• zabronione jest zamieszczanie wizerunków osób fizycznych.
8. DCG uprawnione jest do usunięcia Oferty bez ostrzeżenia w sytuacji, gdy jest ona sprzeczna z prawem, narusza postanowienia Regulaminu lub osoba trzecia wystąpi do DCG z jakimkolwiek roszczeniem związanym z treścią Oferty. W takim przypadku Oferentce nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
9. Po kumulatywnym spełnieniu wszystkich wymagań dla umieszczenia Oferty, DCG zobowiązuje się do jej opublikowania na Portalu ofertowym oraz utrzymania przez okres 30 dni od dnia publikacji. W celu przedłużenia publikacji Oferty, Oferentka zobowiązana jest wnieść kolejna opłatę, o której mowa w ust. 5 powyżej.
10. Celem zmiany Oferty lub jej przedłużenia, Oferentka zobowiązana jest skontaktować się z DCG za pośrednictwem Adresu kontaktowego.
11. DCG zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności podanych przez Oferentkę danych w Formularzu.
12. Szczegółowe zasady publikacji Towarów znajdują się na stronie https://vintage.denicler.eu/O-Platformie-ofertowej-Deni-Cler-Vintage-cterms-pol-156.html
13. DCG nieodpłatnie przesyła Oferentce Regulamin drogą mailową na adres e-mail podany przez Oferentkę w Formularzu.

§ 5
Proces kontaktowania Kupującej z Oferentką

1. DCG nie pobiera jakichkolwiek opłat od Kupujących, w tym w szczególności nie pobiera kwot na poczet ceny Towaru ani nie pośredniczy w żaden sposób w ich przekazaniu Oferentce. DCG w żadnym zakresie nie działa ani na rachunek, ani w imieniu Oferentki.
2. Kupująca korzysta z Platformy ofertowej nieodpłatnie.
3. Celem zakupu Towaru, Kupująca zobowiązana jest skontaktować się bezpośrednio z Oferentką z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy ofertowej.
4. W celu nawiązania kontaktu z Oferentką, Kupujaca zobowiązana jest nacisnąć przycisk „Skontaktuj się”, który umieszczony jest na podstronie każdej Oferty i postępować dalej zgodnie ze wskazaniami. Wiadomość w ten sposób wysłana zostaje przekazana na adres e-mail Oferentki oraz do DCG.
5. W trakcie bezpośredniego kontaktu Kupującej z Oferentką, strony dokonują indywidualnych wszelkich ustaleń związanych z realizacją transakcji zakupu Towaru, a w szczególności w zakresie formy płatności, sposobu i kosztów dostawy, a także co do ewentualnego zwrotu Towaru i jego kosztów.
6. Oferentka zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania DCG poprzez Adres kontaktowy o sprzedaży Towaru objętego daną Ofertą celem jej usunięcia z Platformy ofertowej. Do tego czasu Oferentka uprawniona jest do otrzymywania wszystkich zapytań od Klientek dot. danego Towaru.
7. W przypadku usunięcia Oferty przez DCG na skutek poinformowania przez Oferentkę o sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, gdyby następnie ostatecznie nie doszło z jakiegokolwiek powodu do sprzedaży Towaru np. z powodu zwrotu Towaru przez Kupującą, nieotrzymania ceny przez Oferentkę, Oferentka uprawniona jest do ponownej publikacji takiej Oferty, jednakże będzie konieczne uiszczenie ponownej opłaty, o której mowa w §2 powyżej.


§ 6
Ograniczenie odpowiedzialności

1. DCG nie jest stroną umów zawieranych przez Oferentki i Kupującymi przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy ofertowej, nie działa na rzecz którejkolwiek ze stron, nie ponosi za nie odpowiedzialności, nie poręcza w jakiejkolwiek formie za zobowiązania zaciągane przez którąkolwiek ze stron, ani nie jest gwarantem wykonania zawieranych umów.
2. DCG nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan oferowanego Towaru, nie udziela żadnych gwarancji, ani rękojmi do Towaru, nie jest podmiotem uprawnionym do rozpatrywania jakichkolwiek reklamacji związanych z Towarem, ani sposobem wykonania przez Oferentkę lub Kupującą obowiązków związanych z transakcją zakupu.
3. Platforma ofertowa nie świadczy usług pośrednictwa, w ramach którego dochodziłoby do zawierania umów pomiędzy Odwiedzającymi z udziałem DCG. DCG nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Odwiedzających, w szczególności za wywiązywanie się z płatności przez Kupujących lub za zgodność z umową sprzedawanych Towarów.
4. DCG nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy ofertowej, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od DCG (np. awarii systemu, awarii sieci teleinformatycznej itp.) lub zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania portalu (np. prace konserwacyjne lub aktualizacyjne systemu informatycznego Platformy ofertowej).
5. DCG zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w szczególności:

a) przypadku modernizacji lub przebudowy strony internetowej Platformy ofertowej albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie. DCG zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Odwiedzających;
b) DCG ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej Platformy ofertowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od DCG.

6. DCG nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w świadczeniu Usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;
b) szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Platformy ofertowej bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem szkód powstałych z winy DCG.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Odwiedzający ma prawo zgłosić DCG reklamację w razie stwierdzenia niezgodności z umową usług świadczonych z wykorzystaniem Platformy ofertowej w terminie 14 dni od wykrycia niezgodności.
2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem Adresu kontaktowego lub poczty tradycyjnej na adres DCG wskazany wyżej.
3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Odwiedzającego oraz dokładne opisanie powodu reklamacji.
4. Kompletne reklamacje będą rozstrzygane w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia, a odpowiedź przekazywana Odwiedzającemu w ten sam sposób, w który wpłynęła do DCG.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zostało przez organy władzy publicznej za nieważne, to: nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień;
DCG i Odwiedzający uznają, że zostaje ono zastąpione postanowieniem ważnym i możliwie bliskim w intencji i skutkach do tego postanowienia.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają polskie przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Portalu ofertowego.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu ofertowego oraz może zostać nieodpłatnie przesłany przez DCG na wskazany adres e-mail Odwiedzającego. W celu otrzymania Regulaminu należy wysłać stosowaną wiadomość na Adres kontaktowy.
5. DCG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

a) wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez DCG;
b) zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
c) poprawę obsługi;
d) rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Platformy ofertowej;
e) wprowadzanie nowych funkcjonalności Platformy ofertowej lub zmianę warunków technicznych świadczenia usług (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym regulaminie);
f) konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
g) zmianę danych DCG (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu),
h) zmiana ceny tytułem publikacji Oferty.

Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do opublikowanych Ofert nie będą naruszać praw nabytych. Do Ofert opublikowanych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie opublikowania Oferty. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.

Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu DCG informuje na stronie Platformy ofertowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.

 

pixel