Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego VINTAGE DENI CLER MILANO (dalej: „Regulamin”)  

I.                    Postanowienia Ogólne  

1.         1.Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Deni Cler Milano Vintage działającego pod adresem: www.vintage.denicler.eu, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. Regulamin określa także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
2.       Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)     Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
b)     Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny;
c)     Formularzu rejestracji – rozumie się przez to usługę świadczoną przez Sprzedawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego w Sklepie, za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
d)     Formularzu zamówienia – rozumie się przez to usługę świadczoną przez Sprzedawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego w Sklepie, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
e)     Konto – rozumie się przez to usługę świadczoną przez Sprzedawcę, zabezpieczoną indywidualnym loginem oraz hasłem, stanowiącą zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiającą gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
f)       Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
g)     Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
h)     Konsumencie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
i)        Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
j)        Newsletterze – rozumie się przez to mail zawierający informacje handlowe o charakterze marketingowym i remarketingowym, wysyłany cyklicznie, po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w sklepie, przeglądania danego produktu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących na urządzenie końcowe Usługobiorcy, zgodnie z kalendarzem promocji. Mogą być to w szczególności, lecz niewyłącznie, informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach, bestsellerach kodach rabatowych, wiadomości powitalne po zakupie itp. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. W takim wypadku Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną elektroniczną czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.
k)      Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – rozumie się przez to osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącą branży, w której się specjalizuje;
l)        Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vintage.denicler.eu;
m)  Sprzedawcy - rozumie się przez to DCG Spółkę Akcyjną. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 012513641;
n)     Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie;
o)     Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
p)     Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
q)     Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem.

3.       Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4.       Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega możliwość niedostępności Towaru we wskazanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze i ilości.

5.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6.       Akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7.       Akcje promocyjne w Sklepie mogą różnić się z akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Salonach stacjonarnych marki Deni Cler Milano.  

II.                  Warunki świadczenia usług (dokonywania transakcji).  

1.         Sprzedawca świadczy następujące usługi:
a)     Informacje o Zamówieniu – Usługa pozwalająca na uzyskanie informacji o statusie Zamówienia; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do sprawdzenia statusu danego Zamówienia; ;
b)     umożliwienie Klientom realizacji Zamówienia bez rejestracji; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do realizacji danego Zamówienia;.


c)     umożliwienie Klientom założenia konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie Zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, w tym promocjach); aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony;.


d)     umożliwienie Klientom założenia konta kirmowego i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie Zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, w tym promocjach); aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas nieokreślony;.


e)    umożliwienie Klientom otrzymywanie Newsletterów, czyli wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe o charakterze marketingowym i remarketingowym; za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera; w tym celu może podać swój adres e-mailowy w odpowiedniej zakładce znajdującej się na stronie Sklepu oraz wybrać opcję „Zapisz się”; innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w formularzu rejestracji podczas zakładania konta; w takim wypadku wraz z założeniem konta Usługobiorca zostanie zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter; Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej; w celu rezygnacji z Newslettera można przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@denicler.eu lub pisemnie na adres: DCG S.A. ul. Bystrzycka 81A, 04-907 Warszawa lub klikając w odpowiedni link znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter; rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest również po zalogowaniu do konta;.


f)    Zgłaszanie Naruszeń – Usługa pozwalająca na dokonanie zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do dokonania określonego zgłoszenia; .


g)    g) Znajdź Salon – Usługa pozwalająca na ustalenie adresów salonów Sprzedawcy; aby skorzystać z Usługi należy uzupełnić odpowiedni formularz podając niezbędne dane; jest to Usługa nieodpłatna świadczona przez czas określony, niezbędny do zlokalizowania określonego salonu. .

2.       W celu skorzystania z Usług Klient powinien zapewnić spełnienie następujących wymagań technicznych:
a)     sprzęt komputerowy, smartfon lub inne końcowe urządzenie telekomunikacyjne, z którego korzysta Klient powinno mieć dostęp do Internetu i być wyposażone w program do odczytu plików w formacie pdf;
b)     zalecane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej;
c)     w celu założenia konta – posiadać adres za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile.


c)     w celu zasubskrybowania Newslettera – posiadać adres e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać maile..

3.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w szczególności:
a)     przypadku modernizacji lub przebudowy strony internetowej Sklepu albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie, Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Klientów;
b)     Sprzedawca ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej Sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)     przerwy w świadczeniu usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;
b)     szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Sprzedawcy.

5.       Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu (konto klienta) zobowiązuje się chronić informacje umożliwiające jego identyfikację (login i hasło), w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać hasło do Konta osobom nieupoważnionym.  

III.                 Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień  

1.         Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a)     posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu (posiadający konto Klienta);
b)     nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu (nie posiadający konta Klienta).

2.       Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskiwany jest:
a)     po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, złożenia oświadczeń i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
b)     po otrzymaniu przez Klienta wiadomości na podany przez niego adres mailowy potwierdzającej założenia konta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3.       Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”.

4.       Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z instrukcją "Jak kupować" zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5.       W Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.  

IV.                Prezentacja Towarów  

1.         Strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności przemysłowej lub prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób. Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy.

2.       Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie do użytku własnego, wynikającego z Regulaminu.

3.       Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej.  

V.                  Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień  

1.         Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku i pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2.       Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość.

3.       Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a)     złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;
b)     złożonych z naruszeniem Regulaminu;
c)     w przypadku braku dostępności Towaru objętego Zamówieniem;
d)     braku wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.

4.       Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00.

5.       Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest:
a)     paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz
b)     informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

6.       Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

7.       Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.  

8.       Sprzedawca wyświetla Cenę w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości.

9.       W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego w Sklepie internetowym w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny

10.       Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, natomiast względem przedsiębiorców z tytułu wady Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie Regulaminu.

11.       Sprzedawca informuje, iż opinie publikowane w Sklepie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od osób, którzy używali Towar lub go nabyli.

VI.                Zasady płatności  

1.         Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)     przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b)     za pośrednictwem systemu PayU – szybkie przelewy/płatności internetowe;
c)     gotówką - przy odbiorze przesyłki.

2.       W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

3.       W przypadku płatności gotówką - przy odbiorze przesyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał trzech kolejnych przesyłek z zamówieniami złożonymi na dane osobowe Klienta.

4.       Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.  

VII.              Dostawa zamówionego Towaru  

1.         Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

2.       Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4.       W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie, podobnie w przypadku Przedsiębiorców na prawach kosumenta. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia.

5.       Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

VIII.            Zwrot zakupionego Towaru  

1.         Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Przedsiębiorca na prawach kosumenta oraz Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego Towaru.

2.       W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Przedsiębiorca na prawach konsumentan lub Konsument jest zobowiązany zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3.       W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru wraz z formularzem zwrotu [formularz_zwrotu] do Sklepu pod następujący adres:   E-sklep DCG S.A ul. Bysławska 44 04-993 Warszawa   albo dokonania zwrotu Towaru osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej salony). Po przyjęciu zwracanych Towarów salony niezwłocznie będą przekazywały zwracane Towary do Sklepu.

4.       Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument.

5.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a)     świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)     w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.       W przypadku, gdy Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Przedsiębiorca na prawach konsumneta lub Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7.       Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumentowi należność za odesłany przez niego Towar, w tym koszty dostarczenia Towaru w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniejSprzedawcy przesyłki zawierającej Towar.

8.       Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: link. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania 14- dniowego terminu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy złożenie elektronicznego formularza na stronie internetowej: link albo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sklepu wskazany powyżej.

IX. Reklamacja Towaru  


1.       Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a)     przesłane na adres:   DCG S.A. ul. Bystrzycka 81A 04-907 Warszawa   lub
b)     przesłane na adres e-mail: e-sklep@denicler.eu,
c)     złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedawcę (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: Salony).

2.       Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu: link.

3.       Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie. Jeżeli nie ustosunkowalibyśmy się do reklamacji w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

4.       Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: link. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

6..       Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.  

7.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.      

8.      W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego. .      

9.             Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

10.             Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

11.             Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

a).             nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b).            występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, • przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;

c).            być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d).            być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

12.             Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

13.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.

14.             Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

15.             Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

16.             Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

17.             przedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

18.             Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

19.             Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

20.             Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:

a).            Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

b)            Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

c)            brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży;

d)            brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

e)            z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21.             Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży.

22.            Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny

23.            Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.

24.             Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży.

25.            W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

26.            Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

27.             Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

X.                  Dane kontaktowe  

1.         We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a)     pocztą pod adresem:   E-sklep DCG S.A ul. Bysławska 44 04-993 Warszawa 
b)     telefonicznie pod numerem telefonu: 572 001 105 c)     za pośrednictwem e-mail: e-sklep@denicler.eu 

XI.                Postanowienia końcowe  

1.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2.       W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.       Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. 

pixel