Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin
Sklepu Internetowego
VINTAGE DENI CLER MILANO (dalej: „Regulamin”)

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Deni Cler Milano działającego pod adresem: www.vintage.denicler.eu, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy - rozumie się przez to DCG Spółkę Akcyjną. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 012513641;
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vintage.denicler.eu;
d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie;
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny;
g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem;
i) Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – rozumie się przez to osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącą branży, w której się specjalizuje;
j) Konsumencie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
k) Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
l) Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
4. Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega możliwość niedostępności Towaru we wskazanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze i ilości.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
6. Akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
7. Akcje promocyjne w Sklepie mogą różnić się z akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Salonach stacjonarnych marki Deni Cler Milano.

II. Warunki świadczenia usług (dokonywania transakcji).

1. Sprzedawca świadczy następujące usługi:
a) umożliwienie Klientom złożenie zamówienia bez rejestracji;
b) umożliwienie Klientom założenia konta i korzystania z jego funkcjonalności (złożenie zamówienia, otrzymywanie informacji o aktualnościach, w tym promocjach).

2. W celu skorzystania z usług Klient powinien zapewnić spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) sprzęt komputerowy, smartfon lub inne końcowe urządzenie telekomunikacyjne, z którego korzysta Klient powinno mieć dostęp do Internetu i być wyposażone w program do odczytu plików w formacie pdf;
b) zalecane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej;
c) w celu założenia konta – posiadać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w szczególności:
a) przypadku modernizacji lub przebudowy strony internetowej Sklepu albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie, Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Klientów;
b) Sprzedawca ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej Sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przerwy w świadczeniu usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;
2) szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu, bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Sprzedawcy.
5. Wszystkich Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu zobowiązuje się chronić informacje umożliwiające jego identyfikację (login i hasło), w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać hasło do Konta osobom nieupoważnionym.

III. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
b) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskiwany jest:
a) po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, złożenia oświadczeń i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
b) po otrzymaniu przez Klienta wiadomości na podany przez niego adres mailowy potwierdzającej założenia konta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”.
4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z instrukcją "Jak kupować" zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
5. W Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

IV. Prezentacja Towarów

Strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności przemysłowej lub prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób. Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy.
Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie do użytku własnego, wynikającego z Regulaminu.

Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji Towarów i stanowią one własność Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej.

V. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
2. W ciągu 2 dni roboczych od dokonania płatności za Towar, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;
b) złożonych z naruszeniem Regulaminu;
c) braku dostępności Towaru objętego Zamówieniem;
d) braku wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00.
5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest:
a) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia
oraz
b) informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
7. Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

VI. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) za pośrednictwem systemu PayU – szybki przelewy/płatności internetowe;
c) gotówką - przy odbiorze przesyłki.
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
3. W przypadku płatności gotówką - przy odbiorze przesyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał trzech kolejnych przesyłek z zamówieniami złożonymi na dane osobowe Klienta.
4. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
4. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie, podobnie w przypadku Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia.
5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonach Sprzedawcy (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: salony). Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VIII. Zwrot zakupionego Towaru

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego oraz Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego Towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument jest zobowiązany zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru wraz z formularzem zwrotu [formularz_zwrotu] do Sklepu pod następujący adres:
E-sklep DCG S.A
ul. Bysławska 44
04-993 Warszawa

albo dokonania zwrotu Towaru osobiście w jednym z salonów (lista salonów znajduje się na stronie internetowej salony). Po przyjęciu zwracanych Towarów salony niezwłocznie będą przekazywały zwracane Towary do Sklepu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. W przypadku, gdy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca zwraca Osobie fizycznej prowadząca działalność gospodarczą lub Konsumentowi należność za odesłany przez niego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy przesyłki zawierającej Towar.
8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: link. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania 14- dniowego terminu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy złożenie elektronicznego formularza na stronie internetowej: link albo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sklepu wskazany w ust. 3.
9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: Zwroty i reklamacje.

IX. Reklamacja Towaru

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego: 1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres:
DCG S.A.
ul. Bystrzycka 81A
04-907 Warszawa

lub
b) przesłane na adres e-mail: e-sklep@denicler.eu,
c) złożone osobiście w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedawcę (lista salonów znajduje się na stronie internetowej: Salony).
3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu: link.
4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje.
5. Odpowiadamy z tytułu rękojmi wobec Konsumentów oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
8. Ust. 7 dotyczy zarówno Konsumentów jak i Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania reklamacji Towarów dostępne są na stronie internetowej: link.
Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, a będącym przedsiębiorcą:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Powyższe nie dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącej branży w której się specjalizuje.

X. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów zarejestrowanych w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO” w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów (dot. transakcji dokonywanych w ramach Sklepu) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (Administratora), t.j. w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego produktów, obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartymi umowami, wypełniania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości, dotyczących przechowywania dowodów księgowych w związku z zawieranymi umowami, a także w celach zgodnych z treścią udzielonej przez Klienta zgody i na jej podstawie, w tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), lit. b) i f) RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu (zawierania i wykonania umów). Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji w Sklepie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Są one przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji.
6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych celach. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
7. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą (Administratorem).
9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
11. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

XI. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
E-sklep DCG S.A
ul. Bysławska 44
04-993 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 572 001 105
c) za pośrednictwem e-mail: e-sklep@denicler.eu

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel